Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Gebruiker: MRM Installatie/Montagetechniek gevestigd te Margraten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68540442.
 2. Wederpartij: de partij met wie gebruiker een overeenkomst is aangegaan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die gebruiker aan wederpartij verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
 4. Voor zover algemene voorwaarden van wederpartij van toepassing worden verklaard, geldt dat deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen indien de inhoud daarvan niet verenigbaar is met de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend. Gebruiker kan haar aanbieding binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van aan gebruiker verstrekt gegevens, waarop gebruiker haar aanbieding baseert.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Mondelinge toezeggingen door gebruiker zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden gebruiker niet.
 6. Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 3. Prijzen

Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in euro’s en exclusief BTW.

Artikel 4. Overeenkomst(-en)

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van gebruiker schriftelijk is geaccepteerd.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Overeenkomsten worden naar het beste kunnen en met redelijk te verwachten zorgvuldigheid uitgevoerd.
 4. Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door gebruiker ter beschikking is gesteld.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. De betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Gebruiker kan een aanbetaling op door wederpartij te betalen bedragen verlangen. Een gedane aanbetaling wordt na een annulering van goederen of opdrachten niet terugbetaald, althans de wederpartij doet afstand van het recht deze terug te vorderen.
 3. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van gebruiker gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van wederpartij.
 4. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is en is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
 5. Bij niet tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, berekend overeenkomstig Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Artikel 6. Levering

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. Indien gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren.
 2. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening van wederpartij.
 3. Indien gebruiker niet tot levering kan overgaan door stagnatie veroorzaakt door wederpartij, dan heeft gebruiker het recht om materialen of overige zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van wederpartij op te slaan. De wederpartij moet gebruiker binnen een door gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen om de zaken alsnog te leveren.
 4. Indien wederpartij niet aanwezig is bij de levering, zal materiaal niet gelost worden en worden voor een tweede rit extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Materialen

 1. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de wederpartij geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
 2. Materialen die door wederpartij zijn verwerkt of bewerkt, kunnen niet meer als non-conform worden beschouwd. Uit de bewerking of verwerking blijkt de aanvaarding in de overeengekomen kwaliteit en hoeveelheid.
 3. Door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. De uit het werk komende materialen, waarvan wederpartij heeft verklaard dat zij deze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door gebruiker, tenzij anders overeengekomen, worden afgevoerd en kunnen desgewenst aan gebruiker toekomen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.
 5. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van door gebruiker geleverde materialen geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
  2. enige daad of nalatigheid van wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege wederpartij te werk zijn gesteld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. In geen geval is gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat wederpartij het door gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 4. Noch gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van gebruiker gedane uitkering. Indiende verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,00, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij uit welke hoofde ook jegens gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens gebruiker kan aanwenden.
 8. Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 9. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor v.d. Hoogen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. gebruiker bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
  2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 3. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan wederpartij wordt verleend, ingeval wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 4. Indien wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is de gebruiker gerechtigd de werkzaamheden voor wederpartij direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 10. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Wederpartij zorgt ervoor dat gebruiker tijdig kan beschikken;
  1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enzovoorts);
  2. over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
  4. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,
  5. over water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
  6. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
 2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

 Artikel 11. Uitbesteding werk aan derden

Wederpartij machtigt gebruiker om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van gebruiker, totdat alle vorderingen die gebruiker heeft of zal verkrijgen op wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
 3. Wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.
 4. Tekeningen, ontwerpen en adviezen van gebruiker blijven diens eigendom en mogen alleen worden gebruikt indien daarover met gebruiker overeenstemming is bereikt of wanneer gebruiker het overeengekomen werk zelf uitvoert.
 5. Als wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is gebruiker gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij wederpartij aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die gebruiker toekomen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Het is wederpartij uitdrukkelijk verboden die werken van opdrachtnemer, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model-)contracten, brieven en andere geestesproducten te (laten) verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 2. In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt wederpartij een direct opeisbare boete van € 25.000,00 zulks onverminderd het recht van gebruiker om een aanvullende schadevergoeding van wederpartij te vorderen.

Artikel 14. Reclames

 1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde rust op wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, of dergelijke documenten als juist erkend.
 2. Reclames over door gebruiker verkochte of geleverde goederen dienen binnen 14 dagen, na ontvangst schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend, bij gebreke waarvan wederpartij wordt geacht het gekochte of geleverde te hebben geaccepteerd. Na gebruik of verwerking van door gebruiker geleverde goederen worden deze geacht door wederpartij te zijn goedgekeurd.

Artikel 15. Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van gebruiker.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van gebruiker en/of van wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transport-moeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Limburg.